รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุ้งใต้ ตำบลกุดบง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
  2. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม