ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครจ้างเหมาบริการ

1.ตำแหน่งนักวิชาการ    1 ตำแหน่ง

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   1  ตำแหน่ง

3.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   1 ตำแหน่ง

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ     1 ตำแหน่ง

5.ตำแหน่งแม่บ้าน    1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่  5 – 20 กุมภาพันธ์ 2562