ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (HROPS) รุ่นที่ 2 (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 262)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โครงการอบรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายชื่อส่วนราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดการฝึกอบรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 การลงทะเบียน