โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับโอนรับย้าย ข้าราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้