โรงพยาบาลนครพิงค์ รับโอน รับย้าย

1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 108501
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 108655
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562