ขอให้จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เฉพาะกรมเท่านั้น)

             ขอให้จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ระดับต้น ประเภทอำนวยการ
ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (เฉพาะกรมเท่านั้น)

ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข 1 – 2 (File Excel.xlsx)