ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี 2561 (ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2562)

คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจที่นี่

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 2561 
ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2562

(หนังสือ สป.สธ. ที่ สธ 0208.05/ว 238 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)