ขอให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปี 2561

คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจที่นี่

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 2561

(หนังสือ สป.สธ. ที่ สธ 0208.05/ว 238 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)