ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดหรือกำกับที่อยู่ในบังคับของระเบียบ แจ้งข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

          เนื่องด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีจะปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดหรือกำกับ        ที่อยู่ในบังคับของระเบียบ แจ้งข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับระเบียบดังกล่าว โดยขอให้ผู้รับผิดชอบ      กรอกข้อมูล ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้