สธ 0208.10/ว 164 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

               ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกข้าราชการ

ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลชุมชน(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ),(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(ด้านส่งเสริมพัฒนา),(ด้านบริการทางวิชาการ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) พยาบาลวิชาชีพ

เชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก, ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด, ด้านการพยาบาลวิสัญญี,

ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, ด้านการพยาบาลผู้คลอด) ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป นั้น

               เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว

และบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงกำหนดรูปแบบการจัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ

ในการดำเนินการคัดเลือกที่จะต้องส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประกอบการพิจารณา

โดยรายละเอียดสามารถ download ได้ที่ link ด้านล่างนี้

——————————————————————————————————————————–

 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สธ 0208.10/ว 164 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

 แบบสรุปกระบวนการคัดเลือก