แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่ง

ประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 8 ราย

 

รายละเอียด download จาก link ด้านล่างนี้

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 46/2562 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562

(บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง click ด้านล่าง)