ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยื่นใบสมัครและเอกสารที่ใช้สมัครผ่านผู้บังคับบัญชีตามลำดับชั้น และส่งเอกสารการรับสมัครถึงกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม