ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เศรษฐกร (ปริญญาโท),นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญโท),นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท),นักวิชาการตรวจสอบภายใน,และนักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี,ปริญญาโท)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท)
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญโท)
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท)
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี,ปริญญาโท)