ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
และจะต้องพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อนำบัญชีรายชื่อเสนอ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณถัดไป จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานประมวลรายชื่อจากโปรแกรมบริหารงานบุคคล (HROPS)          ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโปรดดำเนินการตามเอกสารที่แนบบมาพร้อมนี้