เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง รองอธิบดี และรองเลขาธิการฯ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 ตำแหน่ง

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว 50/22 มกราคม 2562)

   ใบสมัครรองอธิบดี

   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

   หลักสูตร ก.พ. รับรอง