หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับ กบข.

     กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน รวมทั้ง แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ในขณะเดียวกันได้ปรับเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานด้านสมาชิก โดยลดการกรอกเอกสารและขั้นตอนที่ไม่มีความจำเป็นในปัจจุบัน (Streamline Process) เพื่อลดภาระงานของส่วนราชการและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น โดยสมาชิกสามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านบริการ My GPF Mobile Application แบบครบวงจรในทุกกิจกรรมหลัก ตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นสมาชิกจนสิ้นสุดสมาชิกภาพ

     นอกจากนี้ ยังได้เปลี่ยนแปลงแบบแจ้งข้อมูลสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่และแบบแก้ไขข้อมูลสมาชิก ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กรณีสมาชิกไม่สะดวกในการทำรายการด้วยตนเองผ่านบริการ My GPF Mobile Application รายละเอียดตามสำเนาหนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข.6010/ว 8390/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่