โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

       สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือสำงาน ก.พ. ด่วนมาก                 ที่ นร 1013.3/1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและ           พัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562