รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการชั่วคราว ชั้น 2
โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียดเพิ่มเติม