มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบัติราชการของข้าราชการ ที่ สธ 0208.11/ว 20 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562)

มาตรฐานการบริหารผลการปฏบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบัติราชการของข้าราชการ         (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 20 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562)

เอกสารแนบ