หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 3994 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีมีเหตุพิเศษ

เรียน ผู้ตรวจราชการกระรทรวงสาธารณสุข / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ทุกแห่ง