แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

รายละเอียดตามสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4471/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561


Download เอกสาร 

   หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

   หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม