ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(รับย้าย) ที่ สธ 0208.04/ว3936 ลว. 21 ธ.ค. 61

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร