คำชี้แจงขอแก้ไขเอกสารหมายเลข 10 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว 744 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

แก้ไข เอกสารหมายเลข 10