ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ)

ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 

รายละเอียดปรากฎตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1566/2561 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561

 

 

————————————————————————————————————

Download เอกสาร 

   หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

   หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ