“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข

และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

จำนวน 10 ตำแหน่ง

 

รายละเอียดสามารถ download ได้ตามเอกสารด้านล่างนี้

  หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 791 ลว. 14 ธันวาคม 2561

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  ใบสมัคร

  แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.05/ว 510  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

 หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.05/ว 510 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงสาธารณสุข