“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

      ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น หรือประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 10 ตำแหน่ง โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2561

รายละเอียดสามารถ download ได้ตามเอกสารด้านล่างนี้

  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด    ที่ สธ 0208.10/ว 3888 ลว. 14 ธันวาคม 2561

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  ใบสมัคร

  แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.05/ว 510  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

 หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.05/ว 510 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงสาธารณสุข