ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 ตำแหน่ง

ถึง     กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
          หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
          สถาบันพระบรมราชชนก
          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
          กอง และหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
          จังหวัดทุกจังหวัด
รายละเอียดสามารถ Download ได้ที่ link ด้านล่างนี้
 หนังสือแจ้งเวียนทุกส่วนราชการ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 3887 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561
 รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
 แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.05/ว 510 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561