ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(เพื่อรับย้าย) สธ 0208.04/33525 ลว.13 ธันวาคม 2561

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา