รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม