หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 784 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีพิเศษ และการปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยา อายุงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อำนวยการวิทยาลัย ทุกแห่ง

เอกสารแนบหมายเลข 1 – 4