ว788 / 14 พฤศจิกายน 2560 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
และเป็นผู้บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน
(ว788 / 14 พฤศจิกายน 2560)
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข / อธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา / ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน/ผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานต่าง ๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

[pdf-embedder url=”http://hr.moph.go.th/site/hr_moph/wp-content/uploads/2017/11/v788_14nov60.pdf”]