ขอเชิญประชุม VDO Conference

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง/คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล(CHRO) เขตสุขภาพที่ 1 – 12
กลุ่มบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจง ดังนี้
1. การปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยาอายุงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2. การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข