ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
2. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท)
3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท)
4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท)
6. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
7. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี)
8. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท)