ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(รับย้าย) ที่ สธ 0208.04/ว3821 ลว. 6 ธ.ค. 61

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร