แต่งตั้งข้าราชการ (ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก)

ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 14 ราย

รายละเอียดปรากฎตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1543/2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561

และ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4209/2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561

 

 

 

download รายละเอียดหนังสือและคำสั่ง Click ด้านล่าง

 หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด(ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 3838 ลว. 7 ธันวาคม 2561)

 หนังสือถึงวิทยาลัยพยาบาล/วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก(ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 3839 ลว. 7 ธันวาคม 2561)

หมายเหตุ** 

วิทยาลัยพยาบาล/วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ที่ประสงค์ขอรับรหัส เพื่อเข้า download รายละเอียด 

ติดต่อได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0- 2590 – 1858