สำนักงาน ก.พ. เชิญเข้ารับการอบรมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์