คำชี้แจง ขอแก้ไขแนวทางดำเนินการเตรียมคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว 744 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารหมายเลข 1 – 11 และ ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง