ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 3759 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป

https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/wp-content/uploads/2018/11/ว3759-เวียนหลักเกณฑ์ต่อเวลาราชการปี-62.pdf

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4

https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/wp-content/uploads/2018/11/enclosures.pdf