กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

                    ตามมติคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
เห็นชอบให้กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ นั้น

                    เพื่อให้การดำเนินการวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และทันกำหนดเวลาตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ  ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้หน่วยงานในสังกัดของท่านทราบ
ดังไฟล์รายละเอียดที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

a