สธ 0208.02/ว 3733 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตำแหน่งข้าราชการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Download (PDF, 625KB)

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.บัญชีจำแนกสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน ตามแนวทางที่ คปร.กำหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วย   2.บัญชีจัดสรรตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561