มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและผู้บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 732 ลว.20 พ.ย.61)

มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและผู้บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 732 ลว.20 พ.ย.61)