ด่วนที่สุด หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 744 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การเตรียมคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อำนวยการวิทยาลัย ทุกแห่ง

เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 1

เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 2

เอกสารหมายเลข 3
เอกสารหมายเลข 3

เอกสารหมายเลข 4 และ เอกสารหมายเลข 5
เอกสารหมายเลข 4 และ เอกสารหมายเลข 5

เอกสารหมายเลข 6
เอกสารหมายเลข 6

เอกสารหมายเลข 7
เอกสารหมายเลข 7

เอกสารหมายเลข 8
เอกสารหมายเลข 8

เอกสารหมายเลข 9
เอกสารหมายเลข 9