การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556
ที่ สธ 0208.07/ว3711 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561