ทบทวนการกำหนดตำแหน่ง (โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลระยอง)