สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
1. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา
2. เศรษฐกร (วุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) 4 อัตรา
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา
5. นักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา
6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 12 อัตรา
7. นักวิชาการสถิติ (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา
8. นักวิชาการสถิติ (วุฒิปริญญาโท) 2 อัตรา

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://moph.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “พนักงานราชการ”