การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผัน
การเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน
ตามรายละเอียดที่แนบ

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถ Download  แบบ 1 และ แบบ 2  เพื่อดำเนินการ
ตามข้อ ๑ และข้อ ๒  (รายละเอียดตามหนังสือ) และขอให้จัดส่งเอกสารเป็นหนังสือ
ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล และทาง Email: kk_nt@hotmail.com
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ดาวน์โหลด แบบ 1 และ แบบ 2