ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1408/2561             เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561