หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว3670 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เอกสารแนบ