หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 712 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก/นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ