หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว690 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง สำรวจนักเรียนทุนเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 – 12/ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
บัญชีรายละเอียดนักเรียนทุนฯ 2562 – 2564 (แนบ 1 – 2)