คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3799/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ/ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป/ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก/ ผู้อำนวยการ วิทยาลัย ทุกแห่ง